Hyrje në tre muajt e bekuar

Lutja e Muhammedit a.s në hyrje të muajit Rexheb:
,, O Zoti ynë, na beko në muajin Rexheb dhe Sha’ban dhe na e mundëso ta arrijmë muajin Ramazan “.